Privatlivspolitik

Din integritet är viktig för Asmodee. Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Asmodee.

Detta integritetsmeddelande förklarar vår inställning till alla personuppgifter som vi samlar in från dig eller som vi har fått om dig från tredje part och de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter. Det anger också dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Vi kan registrera personuppgifter om dig i samband med vår verksamhet, inklusive när du använder våra applikationer och webbplatser, när du deltar i våra tävlingar eller deltar i turneringar, eller när du kontaktar eller begär information från oss.

 1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
 2. Minimiålder
 3. Vilka personuppgifter registrerar vi om dig?
 4. Hur använder vi registrerade personuppgifter?
 5. Vem delar vi dina personuppgifter med?
 6. Hur länge lagrar vi registrerade personuppgifter?
 7. Säkerheten av dina personuppgifter
 8. Vilka rättigheter har du?
 9. Kontakt och klagomål
 10. Ändringar i detta integritetsmeddelande

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Asmodee Holding är ett franskt Société par actions simplifiée med registrerat kontor på 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, Frankrike och organisationsnummer 798 660 833 i Versailles handels- och bolagsregister (“Asmodee” eller “vi”), och är dataansvariga för dina personuppgifter.

Minimiålder

Skyddet av barnens säkerhet och privatliv är mycket viktigt för oss. Vi registrerar eller använder inte medvetet personuppgifter från någon under den minimiålder som krävs enligt lokal lagstiftning (t.ex. 15 år i Frankrike) utan samtycke från både barnet och innehavaren av föräldraansvaret. Därför intygar man, att man som minst är i lagstadgad ålder när man uppger sina personuppgifter i relation till våra produkter eller tjänster. Om man är under den ålder som krävs måste man be om samtycke från sin förälder eller vårdnadshavare för att kunna dela sina personuppgifter med oss. I sådana fall ska man kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i artikel 9 nedan.

Vilka personuppgifter registrerar vi om dig?

Vi registrerar information om dig som:

 • Identifieringsuppgifter som för- och efternamn och ditt födelsedatum,
 • Uppgifter som relaterar till ditt personliga liv, som din personliga e-postadress eller postadress,
 • Dina anslutningsdata när du besöker våra applikationer och webbplatser,
 • Dina personliga vanor utifrån användningen av våra spel,
 • Dina matpreferenser i samband med en turnering som vi erbjuder mat åt deltagarna på, och
 • Annan information som är nödvändig för att tillhandahålla våra produkter och tjänster och besvara dina frågor.

Hur använder vi registrerade personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det på grundval av en laglig “motivering” (eller laglig grund) som vi har förtydligat i tabellen nedan.

Syfte för bearbetning Laglig grund
För att uppfylla dina önskemål och klagomål avseende vissa köpta produkter och tjänster. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla kontraktet mellan dig och Asmodee.
För att hantera ditt personliga konto hos Asmodee. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla kontraktet mellan dig och Asmodee.
För att förbättra vår förståelse av våra kunder. Vi anser att det ligger i vårt legitima intresse att förstå våra kunder så att vi kan utveckla relevanta produkter och tjänster
Förbättra våra marknadsföringskampanjer Vi anser att det ligger i vårt legitima intresse att förstå vilka marknadsföringskanaler som ger oss effektiva marknadsföringskampanjer. Men om lagen kräver att Asmodee ska inhämta ditt samtycke för att mäta effektiviteten av våra kampanjer, kommer Asmodee att vänta på ditt samtycke innan vi utför den nödvändiga behandlingen.
För att administrera kampanjerbjudanden, tävlingar eller andra reklamevenemang som turneringar och meddela vinnarna. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla kontraktet mellan dig och Asmodee.
För att besvara dina frågor. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse av att kommunicera med våra kunder och / eller användare av våra spel och / eller våra applikationer och webbplatser.
För att skicka dig marknadsföringskommunikation om våra tjänster och produkter. Vi anser att vi har ett legitimt intresse av att se till, att våra kunder hålls uppdaterade med information om våra produkter och tjänster, eftersom detta hjälper oss att fortsätta vår affärsverksamhet eller expandera vår verksamhet. Men om vi är skyldiga enligt lag att inhämta ditt samtycke, innan vi skickar dig sådan information, kommer vi att vänta på ditt samtycke som vår grund för behandlingen.
För att följa tillämplig lag, domstolsbeslut, annan rättslig process, eller krav från en tillsynsmyndighet. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
För att upprätthålla våra avtal med dig. Vi anser att vi har ett legitimt intresse av att se till att våra avtal uppfylls korrekt och att försvara våra rättigheter vid behov.
För att verkställa våra juridiska rättigheter och skyldigheter och alla andra ändamål i samband med juridiska anspråk som görs av, mot eller på annat sätt involverar dig. Vi anser att vi har ett legitimt intresse av att skydda vår verksamhet från brott mot lagliga skyldigheter och att försvara oss mot tvister.
Att skydda rättigheter för tredje part. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som Asmodee är föremål för. Denna behandling är också nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av Asmodee. Vi anser att vi har ett legitimt intresse av att säkerställa att vår verksamhet inte kränker någon tredje parts rättigheter.
Vid övervägande av och / eller i samband med en affärstransaktion som en fusion, en omstrukturering eller en försäljning. Vi anser att vi har ett legitimt intresse av detta, eftersom vi behöver fatta beslut om vår verksamhets framtid för att bevara vår affärsverksamhet eller expandera vår verksamhet.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med en mängd av följande kategorier av tredje parter vid behov:

 • Andra avdelningar inom Asmodee Group (förteckningen över Asmodees dotterbolag finns här),
 • Tredje parts-tjänsteleverantörer (underhåll, lagring, betalning, logistik, marknadsföringstjänster o.d.), för de ändamål som beskrivs i avsnitt 4 ovan,
 • Våra professionella rådgivare som advokater och revisorer, bokförare,
 • Aktieägare,
 • Statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter.
 • Medarbetaransvar eller andra relevanta försäkringsgivare.
 • Tillsynsmyndigheter / skattemyndigheter / företagsregister, och
 • Banker.

Observera att denna lista inte är uttömmande och det kan finnas andra exempel då vi behöver dela dina uppgifter med andra parter för vårt legitima intresse, enligt tillämplig lag, eller nödvändigheten av att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

I detta sammanhang kan dina personuppgifter överföras utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till länder som inte erbjuder en skyddsnivå för personuppgifter som motsvarar den som erbjuds inom EES, som Kina, USA, Kanada, etc. I avsaknad av ett kontinuitetsbeslut från Europeiska kommissionen kommer överföringen av dina personuppgifter att ske i enlighet med de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och / eller i enlighet med någon annan rättslig skyddsmekanism utifrån tillämplig lag.

Hur länge lagrar vi registrerade personuppgifter?

Vår allmänna strategi är att endast lagra dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla syftena som de registrerades för. Vi lagrar i allmänhet dina personuppgifter under den tid som är absolut nödvändig för hanteringen av vår relation med dig. Om du inte invänder lagrar vi däremot personuppgifter som används för marknadsföringsändamål i ytterligare 3 år efter att vår relation med dig har upphört.

Vi kan dessutom lagra personuppgifter under längre perioder, exempelvis när vi är skyldiga att göra så i enlighet med rättsliga, skattemässiga och redovisningsmässiga krav, eller när sådana uppgifter är nödvändiga för att fastställa förekomsten av en rättighet eller ett avtal. I sådana fall kommer dina personuppgifter att arkiveras och lagras under den tid som föreskrivs enligt tillämplig lag, eller under den tid som den tillämpliga preskriptionstiden gäller för.

När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att radera eller anonymisera dem.

Säkerheten av dina personuppgifter

Vi har åtagit oss att hålla dina personuppgifter säkra och har implementerat lämpliga informationssäkerhetspolicyer, regler och tekniska åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, felaktig användning eller avslöjande, obehörig modifiering och olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust.

Alla våra partners, anställda, konsulter, medarbetare och databehandlare som har tillgång till och är associerade med behandlingen av personuppgifter, är skyldiga att respektera dess integritet.

Vilka rättigheter har du?

Du har ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter finns nedan:

 • Återkallande av samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för all behandling av personuppgifter som baserats på ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan dess återkallelse.
 • Åtkomst. Du kan be oss att bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter och, i förekommande fall, informera dig om föremålen för sådan behandling, ge dig tillgång till sådana uppgifter och ge dig en kopia av dem.
 • Korrigering. Du kan be oss att korrigera eller komplettera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Radering. Du kan be oss radera dina personuppgifter i följande fall: då de inte längre är nödvändigt för ändamålet som de registrerades för; om du dragit tillbaka ditt samtycke; om du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter; dina personuppgifter har behandlats olagligt; eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Vi är inte skyldiga att uppfylla din begäran, särskilt om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Begränsning. Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (dvs. lagra men inte använda dina personuppgifter) då: riktigheten av dina personuppgifter ifrågasätts; behandlingen är olaglig, men du vill att de inte raderas; det fortfarande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; för att kontrollera förekomsten av tvingande skäl efter utövandet av din rätt att invända. Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning, då: vi har ditt samtycke; för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person.
 • Portabilitet. Du kan be oss att tillhandahålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format, eller be att få dem “överförda” direkt till en annan datakontrollant, men endast om behandlingen baseras på ditt samtycke, eller på fullgörandet av ett avtal med dig, och behandlingen sker med automatiska medel.
 • Rätt att invända mot behandling som motiveras av legitima intressen. Om vi förlitar oss på ett legitimt intresse för behandlingen av personuppgifter (se avsnitt 4) har du rätt att invända mot denna behandling. Om du invänder måste vi stoppa behandlingen, såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller där vi behöver behandla uppgifterna för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt att invända mot behandling i marknadsföringssyfteNär vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot den behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lag. I Frankrike är tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter CNIL.

För att utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter ska du fylla i detta formulär och skicka det till oss via nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontakt och klagomål

För ytterligare information om dina rättigheter, eller vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter, ber vi dig att kontakta privacy-holding@asmodee.com.

Ändringar av detta integritetsmeddelande

Vi kan ibland ändra detta integritetsmeddelande, exempelvis för att uppfylla nya krav som ställs enligt gällande lagar, tekniska krav eller god affärssed. Vi meddelar dig vid väsentliga förändringar.

Senast uppdaterad: 21 februari 2022.